Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Cömert Koca Ve Arka Koltuk (Alıntıdır)
Cömert Koca Ve Arka Koltuk

——————————————————————————–

Herkese merhabalar. Önce de söylemi?tim yine söyleyece?im. Türkiye’de bu site üzerine hikaye sitesi yok. Bu yüzden tekrar te?ekür ediyorum. Bana gelince ya?ad?klar?ma ve yazd?klar?ma çok güveniyorum. Bu yüzden sizinle payla??yorum. Gelen tüm mailleri yan?tlamaya çal???yorum.

Saat sekiz civar?yd?. Evde tek ba??ma içim s?k?lm??t?. D??ar? ç?kt?m biraz yürüdükten sonra caddeye inmeye karar verdim. Yürürken yolun kenar?na bir araba yakla?t?. Direksiyondaki adam pardon bakar m?s?n?z diyerek gidece?i yeri sormaya ba?lad?. Bende gayet do?al ona yard?mc? olmaya çal???yordum. Adam bir türlü anlam?yordu dilimden. Bir süre sonra arka koltuktan kar?s? lafa kar??arak e?im anlamad? galiba rica etsek bizimle gelip yolu gösterir misiniz dedi. Tuhaft?r bende bu iste?i geri çevirmedim.

O an nas?l geri dönece?imi bile dü?ünmemi?tim. Neyse kad?n arka koltukta oturuyordu. Ben ön tarafa bindim ve yolu tarif etmeye ba?lad?m. Hiç dü?ünmeden arabas?na bindi?im bu çiftle hemen tan??t?m. Ben senem dedi kad?n. Bende serdar diye devam etti kocas? eh bana da memnun olmak kal?yordu. Neyse ilerliyorduk o sokak, bu cadde sap?p duruyorduk. Serdar hiç konu?muyor yoluyla ilgileniyordu. Sürekli kad?n konu?uyordu. Arada arkaya bak?yordum. kad?n hiç yerinde duram?yordu. Esmer uzun saçl?, uzun boylu, vücudu oldukça düzgün, güzel bir kad?nd?. Fileli çoraplar?n üzerine giydi?i siyah pileli mini etek onu her erke?in arzulayaca?? bir duruma getiriyordu. Üzerinde göbe?ini oldu?u gibi aç?kta b?rakan ask?l? bir body vard?. Arkaya dönüp ik**e bir kad?na bak?yordum. Benim bakt???m? görünce toparlanmak yerine bacak bacak üstüne att?. Koltu?un tam ucuna oturmu?tu. Off!!!

Bald?rlar alt taraf kendimden geçmi?tim. Tangas? iki baca??n?n aras?na s?k??m?? harika kad?nl??? belli oluyordu. Bu arada adam gözünü yoldan ay?rm?yordu. Senem çantas?na yönelip bir sigara ald? ve yakmam için uzand?. Ben de araban?n çakma??n? ona do?ru uzatt?m. kad?n iyice bana do?ru sokulmu?tu. Koltu?un kenar?ndan elini uzat?p yara??m? avuçlad?. ?nanam?yordum. Elleri a?a??ya yukar?ya kay?yordu. Kan adeta beynime s?çram??t?. Biraz daha bana yakla??p dudaklar?ma yumuldu. Öpü?üyorduk. Nefesim hiç anlatamayaca??m bir ?ekilde kesildi. Kocas? bir ara bizi süzdü sonra yola devam etti.

Kad?n arka koltu?a gelmemi istiyordu. Can?ma minnet hemen arkaya geçtim. Art?k kocas? yol iz sormuyordu. Otobanda ç?lg?nca ilerliyorduk. Aynadan bizi izledi?i anla??l?yordu. kad?n? bir hamlede kuca??ma ald?m. Biraz önce bakmakla yetindi?im kad?nl??? ellerimin alt?ndayd?. S?r?l s?klam olmu? amc???n? masaj yapar gibi ok?uyordum. Kaza??m? bir hamlede ç?kard?. Vücudumu diliyle ke?fetmeye ba?lam??t? bile. Dili üzerimde dola?t?kça fena oluyordum. Bu arada bende pantolonumu dizlerinin dibine b?rakm??t?m bile. Hemen ellerini boxer?n içine sokup yara??m? d??ar? ç?kard?. Yüzüme bak?p dilini gösterdikten sonra koltu?un kenar?na geçerek e?ilmeye ba?lad?.

Zevkten irkilerek…

E?ilirken bile sürekli surat?ma bak?yordu. Dili yara??m?n ba??na deymi?ti. Birden ba?? tamamen a?z?na girdi. Zevkten irkilerek kendimi geri çektim. Senem o ara yara??n tamam?n? a?z?na sokmu?tu. Yalarken sürekli yüzüme bakmas? beni daha fazla tahrik ediyor, çileden ç?kar?yordu. Ald???m zevkle yavrum, hayat?m bir tanem diyordum. Bu arada hiç konu?mayaca??n? zannetti?im kocas? hakaret et ona diyerek lafa girdi. Bende fahi?e, orospu, kaltak a?z?ma ne gelirse saymaya ba?lad?m.

Ellerimle kad?n?n ba??ndan kavrayarak kafas?n? ileri geri çekiyordum. Bunlar?n arabada olmas? ayr? bir heyecan, kocas?n?n bizi izlemesi ayr? bir heyecand?. Bilmeden kendimi harika bir a?k oyununun içinde bulmu?tum. Onlar yollar?n? seçmi?ler, ben de onlara bu yolu tarif ediyordum. Art?k yeter diyerek kafas?n? önümden çektim. Ete?ini beline kadar s?y?r?p kuca??ma ald?m. Tam yara??n üstüne oturttum. Yava?ça girmi?ti. Belinden tutarak vücudunu ön koltuklara do?ru yaslad?m. Sex için harika bir pozisyondu. Arkadan yava? yava? pompalamaya ba?lam??t?m. Senem ba?? koltu?a s?k??m?? bir vaziyette h?çk?ra h?çk?ra inliyor, ald??? h?zl? darbelerde derinden bir ohh çekerek anla??l?r anla??lmaz bir ?eyler geveliyordu.

Son sürat giden araban?n içinde son bir sevk ç??l???yla inleyen senem üçüncü kez sars?larak bo?al?yordu. Bir hamlede yüzüne kendime çevirip yara??n üzerine oturttum. Kuca??mda z?plarken bodynin ask?lar?n? a?a?? al?p heyecandan el sürmedi?im memelerine ula?t?m. Memelerini di?lerken. Z?p z?p z?pl?yordu yara??n üstünde a?k?m diyordum üstüne her oturdu?unda. Nefes al?? veri?lerimiz h?zlanm??t?…

Darac?k am? yara?a öyle bask? yap?yordu ki ne oldu?unu bilmeden muhte?em bir zevkle f??k?rd?m. Tohumlar?m senem’in bacaklar?n?n aras?ndan damlarken kocas? arabay? kenara çekti. Arkaya yan?m?za geldi. kar?s?yla öpü?meye ba?lad?lar. Ve adam senemin amc???n? yal?yordu. Tabi ki benim tohumlar?m? da

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32